LV Nails

315-252-4570

lv nails logo2.jpg

HOURS

Sunday                 11:00am-6:00pm

Monday               10:00am-8:00pm

Tuesday               10:00am-8:00pm

Wednesday         10:00am-8:00pm

Thursday             10:00am-8:00pm

Friday                  10:00am-8:00pm

Saturday              10:00am-8:00pm

LV Nails flyer.jpg
D19 map LV Nails.jpg